Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού Διοικητικής υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΕΣΩ00126 Χορηγία ΕΛΠΕ».

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού Διοικητικής υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΕΣΩ00126 Χορηγία ΕΛΠΕ».

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ), στα πλαίσια του έργου «ΕΣΩ00126 Χορηγία ΕΛΠΕ», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση Διοικητικής υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.   Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να αποσταλούν με ευθύνη του ενδιαφερομένου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e‐mail) το αργότερο μέχρι την 24.11.2021 και ώρα 13:00 στη διεύθυνση ipr@ipr.forth.gr.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Γεωενέργειας