Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Wastes-to-Biopolymers"