Δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα INNOVA PROTECT

Job Board

Δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα INNOVA PROTECT

Position Description

ΘΕΣΗ 6β

Αναβάθμιση συστήματος οπτοακουστικής απεικόνισης με περισσότερα μήκη κύματος για την φασματική απεικόνιση υλικών (π.χ. κυττάρων, φυτικών ιστών) και διεξαγωγή μετρήσεων δομικών μεταβολών τους σε πραγματικό χρόνο

 

ΘΕΣΗ 6γ

Παραμετροποίηση διάταξης οπτοακουστικής απεικόνισης και εφαρμογή της μεθοδολογίας μέσω της μελέτης επιστρωμάτων υλικών (π.χ. βακτηρίων) σε συνθήκες εργαστηρίου
 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών (π.χ. Φυσικής, Επιστήμης Υλικών κ.α.)  
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο  
  • Εμπειρία στην χρήση και παραμετροποίηση εργαστηριακού εξοπλισμού ή διατάξεων για φυσικοχημικές μετρήσεις  
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Ι. Ζαχαράκη (zahari@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVA-PROTECT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

2 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 27.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ