Ανακοίνωση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο «Μηχανικός Δικτύων πληροφορικής» για την στελέχωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ» με κωδικό ΟΡΖ00999

Job Board

Ανακοίνωση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο «Μηχανικός Δικτύων πληροφορικής» για την στελέχωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ» με κωδικό ΟΡΖ00999

Aποδοχή της πρότασης του υποψήφιου με αρ. πρωτ. αίτησης: 46374/04.02.21, για την πλήρωση της θέσης με αντικείμενο ««Μηχανικός Δικτύων πληροφορικής» της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων της ΚΔ/ ΙΤΕ (αριθ. πρωτ. πρόσκλησης 45161/18.01.2021 και ΑΔΑ: ΩΞΩΡ469ΗΚΥ-2ΕΙ), η οποία αξιολογήθηκε με μονάδες 186,10

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.05.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Γεωενέργειας