ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προκήρυξη για μία (1) θέση, Χημικού ή Χημικού Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να αποσταλούν με ευθύνη του ενδιαφερομένου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e‐mail) το αργότερο μέχρι την 31.08.2020 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση mmihalogiannaki@ipr.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στο ipr@ipr.forth.gr

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

KAΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.08.2020
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση