Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα INGRECO (Ε.Υ. Σ. Αναστασιάδης)

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα INGRECO (Ε.Υ. Σ. Αναστασιάδης)

Position Description

Ο/Η διδακτορικός/κή φοιτητής/τρια θα απασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1 (Ανάπτυξη επιστρώματος στην εσωτερική επιφάνεια του φύλλου που θα εμποδίζει την υποβάθμισή του λόγω της εισόδου αγροχημικών) με την επίστρωση επιλεγμένων υλικών σε φύλλο πολυαιθυλενίου και την μελέτη των ιδιοτήτων των τελικών φύλλων και στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4 (Aνακλιμάκωση διεργασιών και προϊόντων, αξιολόγηση τελικών προϊόντων και σχεδιασμός για βιομηχανική παραγωγή), με τον χαρακτηρισμό υλικών και φύλλων που θα προκύψουν από ανακλιμάκωση των βέλτιστων εργαστηριακών επιστρωμάτων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού  
  • Μεταπτυχιακό σε φυσικές επιστήμες  
  • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών και υβριδικών συστημάτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών  
  • Εμπειρία στην μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INGRECO, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

5 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 30.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ