Αποτελέσματα αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση Συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (TTO_SKG_OCT_21_ET)

Job Board

Αποτελέσματα αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση Συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (TTO_SKG_OCT_21_ET)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης και δικαίωμα πρόσβασης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, (α) στους φακέλους υποψηφιότητας και στον πίνακα αξιολόγησης/κατάταξης των υποψηφίων και (β) στο πρακτικό της αξιολόγησης. H πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνυποψηφίων περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη των συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα, το ΙΤΕ θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο.


Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου / ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.11.2021
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ