Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ

Σχεδίαση, υλοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης με στόχο την παρακολούθηση και κατανόηση της ανθρώπινης κίνησης και δραστηριότητας. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ3 και ΠΕ4.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής