Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη (x (επι) ΒΛΕΨΙΣ)», με κωδικό ΟΠΣ 5031820

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη (x (επι) ΒΛΕΨΙΣ)», με κωδικό ΟΠΣ 5031820

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής μη επεμβατικών σημάτων με στόχο τον υπολογισμό βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 13.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής