Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικού ή Φυσικού) στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη (x (επι) ΒΛΕΨΙΣ)», με κωδικό ΟΠΣ 5031820

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικού ή Φυσικού) στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη (x (επι) ΒΛΕΨΙΣ)», με κωδικό ΟΠΣ 5031820

Ολοκλήρωση συστήματος καταγραφής μη επεμβατικών σημάτων με στόχο τον υπολογισμό βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 13.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής