Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μηχανικού λογισμικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΠΡΩΤΕΑΣ, με ΟΠΣ (MIS) 5069984, του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μηχανικού λογισμικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΠΡΩΤΕΑΣ, με ΟΠΣ (MIS) 5069984, του ΙΠ-ΙΤΕ

Δημιουργία ανοιχτού ψηφιακού αποθετηρίου μέσω της ανάπτυξης λογισμικού, το οποίο θα περιλαμβάνει την τεκμηρίωση των δεδομένων, όπως αυτή θα προκύψει από τις αναλυτικές τεχνικές διάγνωσης με τη χρήση των νέων καινοτόμων συστημάτων
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.12.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.01.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής