Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας» (Ακρωνύμιο ΒΙΟΜΕ) και κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-00597 [Ref # EKD-0363]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας» (Ακρωνύμιο ΒΙΟΜΕ) και κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-00597 [Ref # EKD-0363]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.12.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 14.01.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας