Μία (1) θέση τεχνικού στο πρόγραμμα ΦΩΤΟΜΕΛΟ

Job Board

Μία (1) θέση τεχνικού στο πρόγραμμα ΦΩΤΟΜΕΛΟ

Position Description

 • Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση μηχανολογικών εξαρτημάτων για τη διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου (π.χ. φασματοσκοπικές μελέτες δειγμάτων προϊόντων αγροδιατροφής και συναφών χημικών ουσιών, σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων, κ.α.).
 • Συντήρηση, έλεγχος, επισκευή και ασφαλή λειτουργία κάθε φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του έργου.
 • Επιμέλεια και σύνταξη πρωτοκόλλων λειτουργίας και εγχειριδίων χρήσης

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

FOTOMELO - Comparative study using classical chemical analytical techniques, combined with innovative spectroscopic methods based on photonics and machine learning for the authenticity and origin detection of Greek honey

Required Qualifications

 • Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Γνώση και τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων laser για φασματοσκοπία
 • Γνώση και εμπειρία στη χρήση συστημάτων CAD/CAE και εμπειρία σε τεχνικές γρήγορης προτυποποίησης – 3D Printing  
 • Γνώση και εμπειρία προγραμματισμού για μικροελεγκτές και data handling (Python , C , C++)
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση  (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΩΤΟΜΕΛΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12

Funding

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.02.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ