Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή και δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο έργο "EXCANN"

Job Board

Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή και δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο έργο "EXCANN"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 65ΙΖ469ΗΚΥ-Ζ0Ο) Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/1/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/1/2022 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΡΒΧΓ469ΗΚΥ-ΙΧΑ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.01.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής