Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "THORAX-D"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "THORAX-D"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΝΒΡ469ΗΚΥ-9Χ2) Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/12/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 24/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (65ΨΣ469ΗΚΥ-ΡΩΔ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής