Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "UroMark"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "UroMark"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΙΞΕ469ΗΚΥ-ΤΛΝ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/12/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 24/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ89Ξ469ΗΚΥ-0Κ7) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής