Μια θέση Μηχανουργού στο έργο "PyroTRACH"

Job Board

Μια θέση Μηχανουργού στο έργο "PyroTRACH"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΝΣΒ469ΗΚΥ-ΔΚ7) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (60ΜΣ469ΗΚΥ-ΔΗΗ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής