Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα και μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο "REMPLASMA"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα και μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο "REMPLASMA"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΗΟΥ469ΗΚΥ-Υ3Χ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Ψ3Ε469ΗΚΥ-Ο5Κ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής