Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "SCENARIOS"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "SCENARIOS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΧΜ0469ΗΚΥ-ΓΛΥ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΜΨΛ469ΗΚΥ-3ΧΒ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής