Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "Eco-Bio-H2-FCs"

Job Board

Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "Eco-Bio-H2-FCs"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ο7Ρ469ΗΚΥ-Ξ8Π) Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 24/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΓΖΙ469ΗΚΥ-Ο07) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής