Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "SCENARIOS"

Job Board

Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "SCENARIOS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΨΟ469ΗΚΥ-1Ψ7) Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 24/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΘΦ0469ΗΚΥ-Υ7Χ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής