Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "AeroPlas"

Job Board

Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "AeroPlas"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΟΛΦ469ΗΚΥ-ΑΒΨ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (91ΨΚ469ΗΚΥ-0ΧΚ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής