Μία θέση Χημικού στο έργο "UROMARK"

Job Board

Μία θέση Χημικού στο έργο "UROMARK"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ85469ΗΚΥ-ΥΓΑ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΟΒΑ469ΗΚΥ-ΒΕ3) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής