Μία θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο έργο "ΕΣΩ 13299"

Job Board

Μία θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο έργο "ΕΣΩ 13299"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 96ΓΟ469ΗΚΥ-Ν9Π) Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Κ5Ν469ΗΚΥ-7Β5) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής