Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ATMO-ACCESS"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ATMO-ACCESS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΓΞ9469ΗΚΥ-2ΞΣ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΞΡΩ469ΗΚΥ-ΡΑΟ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.10.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής