Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ATMO-ACCESS"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ATMO-ACCESS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙΛΖ469ΗΚΥ-ΨΝΨ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΔΔΛ469ΗΚΥ-3ΤΠ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.10.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής