Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "PLANET"

Job Board

Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "PLANET"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 99ΘΔ469ΗΚΥ-074) Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΛ6Ω469ΗΚΥ-ΦΕ0) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.10.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής