ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (CLUSTER_ATH_JAN_22)

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (CLUSTER_ATH_JAN_22)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης στελέχους διαχείρισης και υποστήριξης συνεργατικού
σχηματισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 09.02.2022
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ