ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ του ΙΤΕ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ του ΙΤΕ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το κόστος καλύπτεται από τα ιδιωτικά έσοδα των ΠΕΚ του ΙΤΕ, και βαρύνει το
πρόγραμμα WBS 21080000-23, «Εμπορική διακίνηση και Οικονομική Διαχείριση εκδόσεων»

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.02.2022
Ινστιτούτο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης