Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Αρχαιολόγου) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διάχυτη Νοημοσύνη» του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Αρχαιολόγου) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διάχυτη Νοημοσύνη» του ΙΠ-ΙΤΕ

Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά την έρευνα, συλλογή, καταγραφή και παραγωγή πληροφοριακού υλικού από αρχαιολογικούς χώρους.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.02.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.02.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής