Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΒΙΟΜΕΚ"

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΒΙΟΜΕΚ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΙΙΠ469ΗΚΥ-ΡΟΘ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 65ΧΚ469ΗΚΥ-ΞΒ6) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής