Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου "HΙPERION"

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου "HΙPERION"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ3Ι469ΗΚΥ-275) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΟΘΓ469ΗΚΥ-73Α) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:11/3/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής