Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών

Ολοκλήρωση παραγωγικού συστήματος καταγραφής και ανάλυσης σημάτων ΗΕΓ για την πειραματική εφαρμογή διεπαφών ανθρώπου-μηχανής.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.02.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.03.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής