Μια θέση έκτακτου προσωπικού για τη λογιστική παρακολούθηση προμήθειας νέου επιστημονικού εξοπλισμού και ερευνητικών συμβολαίων

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού για τη λογιστική παρακολούθηση προμήθειας νέου επιστημονικού εξοπλισμού και ερευνητικών συμβολαίων

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 637Σ469ΗΚΥ-ΡΓΙ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 9/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΒΟΤ469ΗΚΥ-221) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής