Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “Solar2HyP”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “Solar2HyP”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΡΜΓ469ΗΚΥ-Ι0Φ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/3/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 24/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 62ΟΧ469ΗΚΥ-0ΕΜ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής