Πλήρωση δυο (2) θέσεων Mεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών και μιας (1) θέσης Διδακτορικού/κής ερευνητή/τριας, στο πλαίσιο του έργου «New Methods for Spatiotemporal Resolution of Proteolysis» (Ακρωνύμιο: NESTOR)» στο πλαίσιο της 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ» ΕΛΙΔΕΚ - Αριθμός Αίτησης: 1426 [Ref # ELD-0375 & ELD-0376]

Job Board

Πλήρωση δυο (2) θέσεων Mεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών και μιας (1) θέσης Διδακτορικού/κής ερευνητή/τριας, στο πλαίσιο του έργου «New Methods for Spatiotemporal Resolution of Proteolysis» (Ακρωνύμιο: NESTOR)» στο πλαίσιο της 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ» ΕΛΙΔΕΚ - Αριθμός Αίτησης: 1426 [Ref # ELD-0375 & ELD-0376]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.03.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.04.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας