Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής

Tεχνική υποστήριξη 2ου επιπέδου και παρακολούθηση της υποδομής του συστήματος.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.04.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 26.04.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής