Πέντε θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργου "LAMA"

Job Board

Πέντε θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργου "LAMA"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΞΧΨ469ΗΚΥ-ΜΔ5) Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 93ΛΔ469ΗΚΥ-ΚΩΨ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής