Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου INNOFOR-I

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου INNOFOR-I

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΝΡΤ469ΗΚΥ-ΙΧΦ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΓΔΗ469ΗΚΥ-ΜΣΠ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής