Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του CHEVOPIN

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του CHEVOPIN

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟ7Υ469ΗΚΥ-Τ39) Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Β7Μ469ΗΚΥ-ΛΓΓ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής