Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και επεξεργασίας VR 360 και 3D εικόνας και βιντεο, στο πλαίσιο του έργου IDAOLOGY του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και επεξεργασίας VR 360 και 3D εικόνας και βιντεο, στο πλαίσιο του έργου IDAOLOGY του ΙΠ-ΙΤΕ

Ανάλυση και επεξεργασία VR 360 και 3D εικόνας και βιντεο
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.04.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.04.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής