Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού - Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Histone-fold domain proteins with divergent functions of Plasmodium as target for drug development and transmission blocking strategies (OOCYSTOP)» Αριθμός αίτησης 17, στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» [Ref # ELD-0380]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού - Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Histone-fold domain proteins with divergent functions of Plasmodium as target for drug development and transmission blocking strategies (OOCYSTOP)» Αριθμός αίτησης 17, στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» [Ref # ELD-0380]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.04.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.04.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας