Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Υποψήφιος/α Διδάκτορας) - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας (Ακρωνύμιο ΒΙΟΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5070001 [Ref # ESP-0382]

Job Board

Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Υποψήφιος/α Διδάκτορας) - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας (Ακρωνύμιο ΒΙΟΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5070001 [Ref # ESP-0382]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.04.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 30.04.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας