Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «InterRecycle»

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «InterRecycle»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής Απορριμμάτων για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου», Ακρωνύμιο: InterRecycle, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047863, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό (κάτοχο ΜΔΕ σε τομείς Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Περιβάλλοντος) με αντικείμενο: • Δράσεις ανάπτυξης και προώθησης περιβ/κης συνείδησης • Διάχυση καινοτόμων επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων • Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφές συστήματος ρομποτικής διαλογής • Έλεγχος εξοπλισμού και εγκατάσταση λογισμικού κ.α.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.05.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 23.05.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής