Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική"

Job Board

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΞΜΚ469ΗΚΥ-3ΑΟ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/12/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής