Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού με εμπειρία σε Backend development, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Job Board

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού με εμπειρία σε Backend development, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας. Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 01/11/2021 - Απόφαση Διευθυντή (.pdf)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.09.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής