Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΟΔ469ΗΚΥ-5ΩΓ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/5/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/6/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6Θ21469ΗΚΥ-ΙΜΞ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/7/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής