Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα NanoBioPack

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα NanoBioPack

Position Description

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα απασχοληθεί στην ΕΕ 3 του προγράμματος (Ανάπτυξη και βασικός χαρακτηρισμός μεμβρανών συσκευασίας τροφίμων με φυσικά συντηρητικά ως πρόσθετα) και το αντικείμενο της εργασίας του/της θα είναι ο χαρακτηρισμός και η χωρική ανάλυση μεμβρανών συσκευασίας τροφίμων με χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης/διέλευσης και μικροσκοπία φθορισμού.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας, Βιολογίας, Γεωπονίας ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμ. Χημείας, Βιολογίας, Γεωπονίας ή Επιστήμης Υλικών  
  • Εμπειρία στην ανάλυση και ασφάλεια τροφίμων  
  • Εμπειρία στο χαρακτηρισμό υλικών ή/και τροφίμων με χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, μικροσκοπίας φθορισμού   

Desirable Qualifications

  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

2 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.05.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 10.06.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ