Δύο θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του έργου "ΕΛΑΙΩΝ"

Job Board

Δύο θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του έργου "ΕΛΑΙΩΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ0Ν469ΗΚΥ-ΛΨΓ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΛΘ6469ΗΚΥ-Κ35) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής