Μια θέση υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «CHEVOPIN»

Job Board

Μια θέση υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «CHEVOPIN»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ2ΠΕ469ΗΚΥ-966) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Ψ79469ΗΚΥ-ΚΩΞ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής